Frisk med fisk utan risk

Max TroellNews

Rapport: Svensk konsumtion av sjömat”och ”Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö

Ladda ner: Rapport http://www.seawin.earth/wp-content/uploads/2019/04/Rapport.pdf

Den här rapporten är ett gemensamt initiativ från två forskningsprojekt finansierade inom ramen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) satsning på livsmedelsforskning: projektet SeaWin som syftar till att identifiera vad hållbart ökande av produktion och konsumtion av sjömat i Sverige innebär ur ett miljöperspektiv (pågår 2016-2021) och det ettåriga projektet ”Syntes avmiljö- och nutritionsdata för sjömat- en bas för optimering av framtida dieter för hälsa och hållbarhet” som avslutas 2019 (och som skapades just för att möta kunskapsbristenom sjömats kombinerade näringsinnehåll och klimatpåverkan). Inom det senare projektet genomfördes också en fallstudie där sjömat som konsumeras i Sverige undersöktes med avseende på näringsinnehåll och klimatpåverkan. Resultaten av denna fallstudie redovisas här i utökad form (jämfört med den vetenskapliga publikationen). Dessutom presenteras hälsomässig nytta och risker med att äta sjömat mer generellt, vilket var planerat inom ramen för SeaWin. Huvuddelen av forskningen i SeaWin handlar om miljömässig hållbarhet; den här rapporten samt en workshop i Stockholm den 7 februari 2018 är de nedslag SeaWin gör kring hälsoaspekterna av sjömat.

Författarna vill tacka ytterligare två nyckelpersoner som bidragit till rapporten: Åsa Svanström och Marta Angela Bianchi (RISE) som författat specifika avsnitt.